Algemene Voorwaarden HuurMaat BV

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
alle door Huurmaat BV ( verder te noemen “HuurMaat”) gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij HuurMaat partij
is. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen ( verder te noemen “huurder”) zijn niet van
toepassing ook al is daarnaar door huurder in haar afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk verwezen.
1.2 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten,
waarbij huurder en HuurMaat, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.
1.3 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Tenzij door HuurMaat uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van HuurMaat, in welke vorm
ook gedaan, vrijblijvend, ongeacht een eventuele aanvaarding door de huurder, tenzij in de schriftelijke aanbieding een
geldigheidsduur is vermeld en de huurder voor het verstrijken van deze geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien
een geldigheidsduur als zo even bedoeld niet is vermeld dan wel zonder aanvaarding is verstreken, zijn aanbiedingen, orders,
bestellingen en huuraanvragen voor HuurMaat eerst bindend na schriftelijke bevestiging door HuurMaat, of na ondertekening van
een hierop betrekking hebbend geschrift door HuurMaat of uitlevering c.q. terbeschikkingstelling door HuurMaat aan de huurder
van de aangeboden c.q bestelde zaken. Pas dan komt een overeenkomst tot stand. Een vrijblijvend aanbod van HuurMaat kan
door HuurMaat worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat HuurMaat de aanvaarding door huurder heeft
ontvangen.
2.2 De inhoud van door HuurMaat gehanteerde folders, haar drukwerken, catalogi en prijscouranten binden haar niet, tenzij dit in
de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.
Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en
gewichten in door HuurMaat uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen, kan HuurMaat nimmer aansprakelijk worden
gehouden.
2.3 Opgaven en specificaties van HuurMaat betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering
verstrekt.
2.4 Voor zover huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of
veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet huurder dit voor eigen rekening en risico.

Artikel 3. duur van de huur/levering
3.1 Op het moment dat de huurder en HuurMaat de overeenkomst tekenen, komt de afspraak voor verhuur van het goed komt tot
stand en gaat in naar gelang het geval:
– bij afhalen, op het ogenblik dat de huurder het ingehuurde in ontvangst neemt bij HuurMaat;
– bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door HuurMaat;
3.2 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de huurder tekort schiet in de nakoming
van de overeenkomst, kan HuurMaat de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig
is, onverminderd het recht van HuurMaat op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
3.3 HuurMaat is te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de huurder
terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De huurder is daarin verplicht om aan HuurMaat de door haar gewenste medewerking
te verlenen. De huurder machtigt HuurMaat bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. HuurMaat is niet
aansprakelijk voor enig nadeel welke door de huurder of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het
beëindigen van de huurovereenkomst, wordt geleden.

Artikel 4. reserveren en annuleren
4.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij HuurMaat te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt het
tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te
zijn in onderling overleg bepaald en in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet
op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige
huurprijs te voldoen.

Artikel 5. Huurprijs
5.1 De huurprijzen, zoals omschreven door HuurMaat, zijn gebaseerd op dagprijzen van max. 8 uur gebruik of weekprijzen van
max. 40 uur gebruik (voor langer gebruik geldt een toeslag) en zijn exclusief BTW, verzekeringskosten, onderhoud, brandstof,
olie en transport. De huur loopt door op zon- en feestdagen. Voor de periode van een dag mag de huurder het gehuurde 24 uur
behouden, mits de volgende dag een werkdag is, anders eindigt de huur op dezelfde dag. Bij het bepalen van de huurtijd worden
alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een
hele dag.
De huurprijs wordt na teruggave van het gehuurde goed voldaan in de vestiging van HuurMaat, waar de zaken zijn gehuurd en/
of moeten worden geretourneerd. De prijzen, zoals omschreven in de catalogus van HuurMaat, zijn gebaseerd op de ten tijde van
het drukken van de catalogus geldende omstandigheden; deze prijzen zijn richtlijnen en binden HuurMaat niet.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de huurder per verhuring een waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom
wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de huurder verlenging
van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de
huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan HuurMaat de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van
HuurMaat op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de
verschuldigde huursom.
Bij het einde van de huurovereenkomst kan HuurMaat, door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de
waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.3 De huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal
door hem of derden te zullen betalen.
5.4 HuurMaat heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen.
Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen:
-wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, of ander heffingen en/of belastingen in binnen en buitenland, lonen, sociale
lasten en wisselkoersveranderingen.

Artikel 6. Betaling
6.1 Hetgeen huurder aan HuurMaat verschuldigd is, dient hij contant te voldoen bij het retourneren van het gehuurde goed.
Betaling kan ook na machtiging van de huurder geschieden door middel van automatische incasso, dan wel door overboeking
naar een door HuurMaat aan te geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het
verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in de vorige zin
bedoeld.
6.2 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien en voor zover (enig deel) van de huurprijs niet
uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is HuurMaat onverminderd zijn recht nakoming te vorderen gerechtigd:
– aan huurder met ingang van die datum een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente,
evenwel met een minimum van 12% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 12%, waarbij rente over een gedeelte van de
maand wordt gerekend als een volle maand;
– de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met huurder gesloten huurovereenkomsten op te schorten.
Indien huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan HuurMaat
verschuldigd is ten volle te voldoen, is HuurMaat voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
HuurMaat kan alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover huurder moet maken, aan huurder in
rekening brengen.
6.3 Een betaling van huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten die
HuurMaat in verband met tekortschieten van huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken en pas daarna ten laste
van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Een en ander geldt
voor zover HuurMaat niet anders bepaalt.
6.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het huurder niet toegestaan op een betaling enige korting,
aftrek of verrekening toe te passen.

Artikel 7. Ter beschikkingstelling en acceptatie van het verhuurobject
7.1 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna, dient huurder zorgvuldig het huurobject op
deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze
direct na ontdekking aan HuurMaat te melden. Gebruik van de goederen heft het recht op reclameren op en vormt geen grond
voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.
7.2 Het is huurder niet toegestaan door HuurMaat aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te
verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van HuurMaat reclameteksten,
afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

Artikel 8. Teruggave na einde huurovereenkomst
8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft huurder het huurobject gereinigd en – afgezien van normale
slijtage van het huurobject bij gebruik als goed huurder – in de oorspronkelijke staat terug, op het overeengekomen tijdstip, aan
HuurMaat door het object aan HuurMaat ter beschikking te stellen op de plaats waar HuurMaat het huurobject aan huurder ter
uitvoering van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld en dat niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst
door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is huurder aansprakelijk voor de schade en
kosten, die daardoor voor HuurMaat ontstaan.
8.2 De huurder dient de goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt te retourneren, zoals zij deze ontvangen
heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.
8.3 Indien de goederen door de expeditie van HuurMaat c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van HuurMaat dienen te
worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van HuurMaat gecontroleerd.
Het meenemen van de goederen door de expeditie van HuurMaat of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een
dergelijke controle. Als de huurder bij de controle wil zijn, moet hij dit op voorhand, d.w.z. bij opgave van de bestelling aangeven,
zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourname). Als schade, verlies of
niet schoonmaken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, is de controle door HuurMaat bindend. HuurMaat
laat dit binnen 10 dagen nadat de goederen bij HuurMaat terugzijn schriftelijk weten. HuurMaat kan dan tot onmiddellijke
reparatie of vervanging overgaan en alle kosten op de huurder berekenen.

Artikel 9. Schade en verlies
9.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan
ervan, aan HuurMaat te worden gemeld. Huurder is verplicht de kosten van herstel aan HuurMaat te vergoeden. Vergoeding
bij verlies of schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ten genoegen van HuurMaat te worden geregeld op basis van
de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen, totdat de volledige
schade aan HuurMaat is vergoed of dat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van HuurMaat.
Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van HuurMaat gehuurde goed, daarnaast blijft de huurder
aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door HuurMaat geleden schade.
9.2 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door HuurMaat reeds de waarde aan de huurder berekend is en die later alsnog door de
huurder gevonden en teruggebracht worden, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door HuurMaat
in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.
9.3 Beschadigde huurgoederen c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen
na de datum waarop de schade gefactureerd wordt, ter beschikking van de huurder gehouden.
9.4 De door HuurMaat gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het
gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij
een door HuurMaat geschat schadebedrag van 1.200,00 of meer, een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd door
een door HuurMaat aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden 1.200,00 expertise wordt uitgevoerd door
HuurMaat.

Artikel 10. verzekeringen
Indien HuurMaat het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en/of verlies ter beschikking heeft gesteld,
geldt onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, dat:
a. huurder als een ‘goed huisvader’ voor het huurobject dient zorg te dragen;
b. huurder een beschadiging, vernietiging of verlies onverwijld mede schriftelijk aan HuurMaat dient te melden;
c. huurder gehouden blijft aan HuurMaat de schade te vergoeden, die HuurMaat als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of
verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door HuurMaat afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld
vanwege het ‘eigen risico’ of omdat de beschadiging, vernietiging en/of verlies van het verhuurobject is veroorzaakt door grove
schuld van de huurder, omdat huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan HuurMaat heeft gemeld, of omdat
de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.
d. De huurder verplicht is preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen.

Artikel 11. Boetes/belastingen
De huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal
door hem of derden te zullen betalen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/overmacht
12.1 HuurMaat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, ook niet na ingebrekestelling, die ontstaan is door of in
verband met het gehuurde goed, en/of indien hij door overmacht niet, niet juiste of te laat gehuurde goederen ter beschikking
van de huurder stelt. Indien de huurder een consument is kan de door HuurMaat te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs
bedragen. De huurder zal HuurMaat vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.
12.2 HuurMaat verklaart dat er ten behoeve van de “wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen”
-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen.
Voor rekening van de huurder, die HuurMaat vrijwaart komt evenwel:
– schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan
krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of
drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
– het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.
12.3 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken
van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen
ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft welke niet wordt
opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.

Artikel 13. risico laden/lossen
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico
voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in
overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden
zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van het
gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van HuurMaat, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de
huurder.

Artikel 14. Bezorgen en afhalen
14.1 HuurMaat bezorgt uitsluitend op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat een gevolmachtigd iemand
gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft
HuurMaat het recht om het gehuurde mee terug te nemen.
De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. HuurMaat kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil
van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de
huurder uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen aantal of de overeengekomen
staat.
14.2 Indien partijen afspreken dat HuurMaat het gehuurde goed moet komen ophalen, dient de huurder ervoor te zorgen dat
hij tenminste 48 uren tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) aan HuurMaat heeft medegedeeld dat HuurMaat
het gehuurde goed kan komen halen. De huurder blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed, totdat dit door HuurMaat is
opgehaald.
De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 08:00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de begane grond
gereed te staan. De emballage die bij de huurgoederen hoort, blijft bij de huurder t.b.v. de kwaliteit. Zijn de goederen niet in
gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die voor HuurMaat hierdoor ontstaan, te vergoeden.
Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, zonder dat hiermee
de huurovereenkomst wordt verlengd alsmede de extra transportkosten.
De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet,
dan kan HuurMaat toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde al of niet in het juiste aantal of in
goede staat is teruggegeven, rust op de huurder uitdrukkelijk het bewijs dat de terugave in het juiste aantal en in goede staat heeft
plaatsgehad.

Artikel 15. Hulp aan de chauffeur
Indien HuurMaat en de huurder overeengekomen zijn dat de goederen door HuurMaat bij de huurder afgeleverd en/of opgehaald
zullen worden, dient de huurder behulpzaam te zijn bij het lossen en/of laden van het goed op de plaats, waarvan partijen
overeengekomen zijn dat HuurMaat de goederen zal afleveren en/of ophalen, behoudens schriftelijk vastgelegde anders luidende
afspraken. Indien de huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het lossen en/of laden van de goederen, komen de hierdoor
ontstane kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 16. verplichtingen van de huurder
De huurder stemt ermee in HuurMaat ten alle tijden toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het
gehuurde af te wijzen en HuurMaat hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaar stelling aan derden mag uitsluitend met
schriftelijke toestemming van HuurMaat geschieden. De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een
ander adres dan omschreven in de overeenkomst. De huurder of de derde dient HuurMaat onverwijld in te lichten indien beslag
wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de huurder of derden of op het onderhavige gehuurde of indien op enig
andere wijze de eigendomsrechten van HuurMaat dreigen te worden aangetast.

Artikel 17. Terugbrengen
Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij HuurMaat worden teruggebracht, verkeert
de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan een schadevergoeding aan HuurMaat verschuldigd, welke
schadevergoeding bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van
opgenoemde termijn van HuurMaat te retourneren. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de
huurder opzettelijk zich het gehuurde goed toeeigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst
wordt door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan HuurMaat niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de
huurder blijft.

Artikel 18. Incasso
In geval de huurder niet binnen de voormelde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft HuurMaat zonder enige ingebrekestelling het recht op de wettelijke rente en
tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke (15 % van de vordering met een minimum
van 350,-) kosten. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke
toestemming van HuurMaat is de huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar
rustende betalingsverplichting.

Artikel 19. verzekering en de mogelijkheid van afkoop
a. In geval de kredietwaardigheid van de huurder voor HuurMaat aanleiding vormt te vrezen dat de huurder niet in staat zal zijn
eventueel aan de van HuurMaat gehuurde zaken ontstane schade te vergoeden, is HuurMaat uitdrukkelijk gerechtigd om van
de huurder te verlangen dat zij een verzekering voor eventuele schade aan de van HuurMaat gehuurde zaken afsluit, waarin
HuurMaat als uitkeringsgerechtigde wordt opgenomen (oftewel een dekkingsbevestiging). HuurMaat is gerechtigd de afgifte aan
de huurder van de door haar gehuurde zaken op te schorten, totdat de huurder enig bewijsstuk aan HuurMaat kan overleggen,
waaruit blijkt dat zij voor eventuele schade aan de van HuurMaat gehuurde zaken is verzekerd. Gedurende de periode dat
HuurMaat om genoemde reden de afgifte van de zaak opschort, blijft de huurder onverminderd gehouden de huursom te voldoen.
HuurMaat heeft in voorkomend geval eveneens het recht om de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
b. HuurMaat biedt de huurder de mogelijkheid om het eventuele schaderisico aan het gehuurde goed vooraf af te kopen. Afkoop
van schade is niet voor alle zaken mogelijk. De voorwaarde van deze schadeafkoopregeling kan de huurder bij alle vestigingen
van HuurMaat bekomen.

Artikel 20. geschillen
Huurmaat kiest domicilie ten kantore te Leiden. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van/of voortvloeien uit een met
HuurMaat gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag,
onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

Artikel 21. derdenbeding
a. Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde
kan (komen te ) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van hetgeen
deze derde van de Lessor te vorderen heeft of mocht hebben.
b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Lessee het Object op eerste verzoek aan de derde
afgeven, zonder dat Lessee zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object
zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg van deze opeising
wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te
geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van de sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door de Lessee zou willen continueren,
is de Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant van de
looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder de gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit
e. Het hiervoor op lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door de Lessee, noch door de Lessor worden herroepen.